Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Drukke mama’s BV Roerdompstraat 11, 3520 Zonhoven info@drukkemamas.be BTW: BE BE0707.871.950 RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Drukke mama’s , een BV, met maatschappelijke zetel te Roerdompstraat 11, 3520 Zonhoven, BE0707.871.950, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Drukke mama’s houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Drukke mama’s aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Drukke mama’s niet. Drukke mama’s is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Drukke mama’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drukke mama’s. Drukke mama’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

 • De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.
 • Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.
 • Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen.
 • Drukke mama’s verzendt via PostNL  
  De leveringstermijn voor verzending met PostNL België bedraagt ongeveer 2-7 werkdagen, met uitzondering van de artikelen met als vermelding 1-4 weken.
 • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart
  • via bankkaart (België)
  • via Ideal (Nederland)
 • De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden , vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Drukke mama’s. Drukke mama’s is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering, uitvoering van de overeenkomst en gebreken

We streven ernaar om alle aangekochte artikels, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen ongeveer 3-7 werkdagen. Sommige artikels hebben een langere levertermijn. Dit staat telkens bij het artikel vermeld. De levertermijn van een bestelling wordt bepaald door het artikel met de langste levertermijn. We hebben elke dag ophalingen en verzenden dus dagelijks. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België (PostNL), Nederland, Duitsland, Frankrijk  en Luxemburg (PostNL). Bestellingen naar andere landen kunnen besproken worden. Tevens kunnen de bestelde artikelen GRATIS afgehaald worden in ons afhaalpunt, 2Fashion, Heuvenstraat 39, 3520 Zonhoven, tijdens hun afhaaluren. De bestelling(en) worden aan huis geleverd of er is de mogelijkheid tot levering in een afhaalpunt.. 

Voor alle artikelen die verzonden worden:

 • Voor België bedraagt de verzendingskost €6 voor een aankoopbedrag kleiner dan €60, vanaf €60 is de levering gratis.
 • Voor Nederland bedraagt de verzendingskost €8 voor een aankoopbedrag kleiner dan €80, vanaf €80 is de levering gratis.
 • Voor Luxemburg en Duitsland bedragen de verzendingskosten €10 voor een aankoopbedrag kleiner dan €100, vanaf €100 is de levering gratis.
 • Voor Frankrijk bedraagt de verzendingskost €10 voor een aankoopbedrag kleiner dan €100, vanaf €100 is de levering gratis.
 

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moeten door de Klant onmiddellijk bij de levering en uiterlijk binnen de 24 uur na de in ontvangst name worden gemeld aan Drukke mama’s.  Iedere melding van een beschadiging, kwalitatieve tekortkoming of zichtbaar gebrek dient steeds met foto’s te worden gestaafd.

Elk verborgen gebrek dient te worden gemeld binnen de 24 uur na kennisname van het gebrek en uiterlijk binnen de 2 maanden na in ontvangst name van de goederen. Ook elke melding van een verborgen gebrek dient te worden gestaafd met het nodige fotomateriaal.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Drukke mama’s was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Drukke mama’s. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Drukke mama’s, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Wie? Enkel consumenten kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht

Wanneer? Binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in ontvangst name van het goed. Indien het gaat over een aankoop van meerdere goederen tegelijkertijd of een bestelling die samengesteld is uit meerdere afzonderlijke leveringen, vat de herroepingstermijn aan de dag na de in ontvangst name van het laatste onderdeel van de zending.

Hoe? Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post of e-mail) naar Drukke mama’s BV, Lijsterstraat 30/10,3530 Houthalen-Helchteren of info@drukkemamas.be . Deze melding dient te worden verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Bij aanvaarding van een retour worden de gelden van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na bewijs van terugzending van alle artikelen terugbetaald aan de consument op dezelfde wijze als waarop de betaling door de consument gebeurde bij de aankoop.

Kosten? Indien de klant heeft geopteerd voor een verzending van de bestelling in plaats van de gratis afhaling op het afhaalpunt, zal de verzendkost ten laste van de klant blijven. Ook de kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.

Wat wordt niet aanvaard? Wanneer één van de volgende elementen ontbreekt, zal een goed niet retour worden aanvaard en zal de aankoopprijs dus niet worden terugbetaald: ontbreken van de originele verpakking, ontbreken van de factuur of aankoopbewijs, het in perfecte staat terug overhandigen van het goed, het ontbreken van de handleiding of andere toebehoren, onbeschadigde producten,…

Artikel 8: Garantie

Deze wettelijke garantie geldt ten aanzien van consumenten vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Drukke mama’s klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Drukke mama’s. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Drukke mama’s zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Drukke mama’s is bereikbaar via e-mail op info@drukkemamas.be of per post op het volgende adres: Roerdompstraat 11, 3520 Zonhoven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Drukke mama’s beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Drukke mama’s zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en geen nieuwe bestellingen af te leveren aan de betrokken Koper zolang voorgaande bestellingen niet correct zijn betaald

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Drukke mama’s respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Voor de gegevens betreffende het privacy beleid van Drukke mama’s kan u terecht op de op de website gepubliceerde privacy policy van Drukke mama’s.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Meer informatie over welke cookies we gebruiken, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kan blokkeren, vindt u in ons cookiebeleid.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In geval van een ongeldige, onwettige of nietige bepaling zal deze worden aangepast naar een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aan sluit bij de bedoeling en de intentie van partijen bij het opstellen van de ongeldige bepaling. Het nalaten op gelijk welk moment door Drukke mama’s om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Minimum leeftijd bij aankoop van alcoholische dranken

In onze webwinkel worden uitzonderlijk ook alcoholische dranken aangeboden. Als klant verklaar je bij het bestellen hiervan dat je voldoet aan de minimale leeftijd die wettelijk is vastgelegd (zijnde 18 jaar).

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Drukke mama’s. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Drukke mama’s kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken te Hasselt bevoegd, onverminderd het recht van Drukke mama’s om het geschil voor te leggen aan de rechtbank bevoegd op basis van de woonplaats van de Koper.

Tevens kunnen de bestelde artikelen GRATIS afgehaald worden bij 2Fashion

Adres

Heuvenstraat 39
3520 Zonhoven

Afhaaluren

Dinsdag
13u30 – 18u00
Woensdag, donderdag en vrijdag
10u00 – 12u00 en 13u30 – 18u00
Zaterdag
10u00 – 18u00
Zondag
10u00 – 13u00

OPGELET!!! Maandag gesloten.Heuvenstraat 39

Plaats dit weekend een bestelling vanaf 20€ en je krijgt GRATIS een set Recyclage zakken t.w.v. 14,95€ erbij!*

*Actie geldig tot en met zondag 4/06/2023 OF zolang de voorraad strekt.